Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

กรมธรรม์ประกันชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิต
การวางแผนชีวิตและการออมเอาไว้อีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อประกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน ได้แก่ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือการเป็นสมาชิก "สหกรณ์ออมทรัพย์" หรือ " กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ผลที่ได้คือ เรามีสิทธิ์รับวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำต่าง ๆ เช่น การกู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของทุนประกันชีวิต หรือสูงสุดไม่เกินยอดเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ ใครเป็นผู้ถือบัตรที่เป็นพนักงานองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ก็ดูสวัสดิการ "วงเงินกู้ยืมฉุกเฉิน" หรือ " วงเงินกู้ยืมบรรเทาทุกข์อัตราดอกเบี้ยต่ำ"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี