Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ชีวิตของคนเรา

ในชีวิตของคนเรา
แต่ละคนต้องผ่านพบเรื่องราว
และเหตุการณ์หลายหลากมากมายมาตั้งแต่เกิด
หลายเรื่องหลายสิ่งเป็นปัญหา
ที่ต้องนำมาขบคิดหาเหตุผล
ความกระจ่างจริงเพื่อยุติแก้ไข
ประสบการณ์ในการพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้
ย่อมสั่งสมเ่ิพิ่มพูน
เป็นความรู้ความฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้ง
ซึ่งถ้ารู้จักนำมาปรับใช้้
ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้ถูกถ้วน
พอเหมาะ พอดี ด้วยความเพ่งพินิจ
โดยละเอียดรอบคอบแล้ว
จะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างวิเศษสุด...

คำสอนของพ่อ.
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระราชทานแด่คณะอาจารย์ ครูและนักเรียนวังไกลกังวล

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี