Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

การเริ่มต้นทำงบการใช้เงินของคุณ

การเริ่มต้นทำงบการใช้เงินของคุณ

1. ให้รวมยอดรายได้(ต่อปี) ของทั้งครอบครััวของคุณ เช่น เงินเดือน (ที่ัหักภาษีแล้ว)
เงินโบนัส เงินปันผล ดอกเบี้ยธนาคาร และรายได้พิเศษต่าง ๆ

2. จดรายการค่าใช้จ่ายตามรายการต่อไปนี้ เป็นหมวด ๆ

-รายจ่ายตายตัว เช่น ค่าบ้้าน ค่ารถ ค่าเบี้ยประกัน รวมไปถึงเงินออมที่คุณต้องการจะออมในแต่ละเดือนด้วย

-รายจ่ายผันแปร เช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า ค่ำน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าท่องเที่ยว เป็นต้น

- รายจ่ายฉุกเฉิน ได้แก่ เงินที่คุณกันมาเก็บไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าอุบัติเหตุต่าง ๆ

3. นำยอดรายจ่ายทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกัน แล้วเปรียบเทียบกับรายได้ว่า มีความสมดุลกันหรือไม่
ไม่ใช่ว่า รายจ่ายจะมากกว่ารายได้ อย่างนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน
คุณจะต้องปรับค่าใช้จ่ายให้ลดลงให้เหมาะสมกับรายได้ให้ได้ และควรจะมีเงินเหลือพอเก็บบ้าง

4. ให้นำยอดรายจ่าย หลังจากการคำนวณ ในข้อ 3 มาหารด้วย 12 เพื่อกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินในแต่่ละเดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี