Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ฆราวาสธรรม ๔

ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสำหรับการครองชีวิต มี ๔ ประการ

๑. ความมีสัจจะ คือ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง
๒. ความมีทมะ คือ การข่มใจ ฝึกนิสัย การปรับตัว และแก้ไขข้อบกพร่่อง
๓. ความมีขันติ คือ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความไม่หวั่นไหว ไม่ท้อถอย
๔. ความมีจาคะ คือ ความเสียสละ ความสุขสบายส่วนตน มีใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่น และพร้อมที่จักร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบ
เห็นแต่ตน หรือเอาแต่ใจตนเองมากจนเกินควร...

จาก... คำสอนของพ่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี