Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

คุณธรรมของคน

คุณธรรมของคน

ประการแรก คือ การรักษาความสัตย์

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง
ให้ประพฤติปฎิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น
และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต
และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คุณธรรมสี่ประการนี้
ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรุ่มเย็น
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป"


พระบรมราโชวาทในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้้า
เืมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี