Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 21

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 .... พระราชดำรัสพ่อหลวงของปวงครู...
พระราชดำรัส 21

" การศึกษามิได้มาจากการฟังโอวาท
หรือแม้จะฟังการบรรยายสั่งสอนของครูบาอาจารย์
การศึกษานั้นมาจากการสังเกต การดู การฟังของแต่ละคน
หมายความว่า ดูแล้วฟังแล้วมาพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ตน
ก็นับว่า เป็นการศึกษาแ้ล้ว และเป็นการศึกษาที่ดีที่สุด "

พระราชทานแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
13 กันยายน 2522ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี