Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 28

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 .... พระราชดำรัสพ่อหลวงของปวงครู...
พระราชดำรัส 28

" อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก
เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า
ถ้าบุคคลได้ัรับการอบรมบ่มนิสัย
ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรม
เคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์
เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี
และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้
ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดั่งว่านี้ "

พระราชดำรัส ในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
28 มกราคม 2495

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี