Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 3

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 .... พระราชดำรัสพ่อหลวงของปวงครู...
พระราชดำรัส 3

" การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้น
ความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลย แต่เพื่อตัวเราเอง
ในการที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในวันหน้า
ถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์
เป็นที่พึ่งแก่ตนเองและเป็นที่ชื่นชมแก่วงศ์ตระกูลต่อไปด้วย"

ในพิธีพระราชทานประกาศนีียบัตร แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
16 กุมภาพันธ์ 2500

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี