Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส1

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 1

" จงระวังในเรื่องความประพฤติ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยสัตย์สุจริต
เพื่อเ็ป็นแบบอย่างอันดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จงอย่าละโอกาสที่จะฝึกฝนตนเองเพื่อได้มีความรู้ให้กว้้างขวางออกไป
จะได้ช่วยกันส่งเสริมชื่อเสียง และคุณภาพของกองทัพเรือของเราให้ดียิ่งขึ้น"

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่นักเรียนนายเรือ
8 กรกฎาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี