Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 16

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 .... พระราชดำรัสพ่อหลวงของปวงครู...
พระราชดำรัส 16

" เยาวชนทุกคนมิไ้ด้ต้องการทำตัวให้ตกต่ำ
หรือใ้ห้เป็นปัญหาแก่สังคมประการใด
แท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
แต่การที่จะบรรลุถึงความประสงค์นั้น
จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำ ควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้อง "

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่นิสิตและันักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
28 พฤศจิกายน 2515

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี