Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 32

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 .... พระราชดำรัสพ่อหลวงของปวงครู...
พระราชดำรัส 32

"ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่า จะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเ่ท่านั้นก็หาไม่
จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม
รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่
และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า
การให้ความรู้หรือที่เรียกว่า การสอนนั้น ต่างกับการอบรม
การสอน คือ การใ้ห้ความรู้แก่ผู้เรียน
ส่วนการอบรม เป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบจนติดเป็นนิสัย
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงอย่าสอนแต่อย่างเีดียว
ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย "

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแ่ก่นิสิตและันักศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
15 ธันวาคม 2503

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี