Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 33

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 .... พระราชดำรัสพ่อหลวงของปวงครู...
พระราชดำรัส 33

"ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้ออกไปปฎิบัติหน้าที่ครู
ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างอนาคตของชาติด้านหนึ่ง
จึงใคร่ขอฝากข้อเตือนใจให้ระลึกว่า
ทุกคนจะต้องบำเพ็ญตนเป็นผู้ที่สนใจในวิชาการโดยไม่หยุดยั้ง
เพื่อรักษาเกียรติแห่งความเป็นบัณฑิตตลอดไป
และในฐานะที่เป็นครูอาจารย์จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรม
รวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่
ให้สมกับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองของนักเรียน"

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา
14 ธันวาคม 2504

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี